Kontakt 

+48 601 792 995 

Nasz mail

biuro@progres.media.pl

DZIAŁAMY

W całej Polsce

Team Progres

Team Progres zaprasza do współpracy

Zespół Stowarzyszenia PROGRES

Celem Stowarzyszenia jest działalność promocyjna na rzecz Dolnego Śląska i Polski oraz działalność na rzecz rozwoju organizacji z terenu Polski. Wspieranie i rozwój aktywności społecznej i gospodarczej.
a.)  Organizowanie kampanii informacyjnych, społecznych i promocyjnych Polski.
b.) Budowa pozytywnego wizerunku regionów i województw Polski oraz ich promocja turystyczna, historyczna i kulturowa.
c.)  Działalność proekologiczna na rzecz regionów Polski.
d.) Działalność na rzecz promocji turystycznej regionów dla osób i grup  niepełnosprawnych.
e.) Działania na rzecz integracji europejskiej i promocja działań na rzecz integracji Europejskiej.
f.) Wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom, wspomaganie placówek oświatowych dla niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego, działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, udzielenie wsparcia rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaspokajanie potrzeb naukowych i oświatowo-wychowawczych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej,  w tym niepełnosprawnej.
g.) Działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
h.) Działania i szkolenia na rzecz osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób po 50 roku życia, osób o niskich kwalifikacjach, oraz osób z niepełnosprawnościami.
i.) Działania prospołeczne na rzecz organizacji, instytucji, grup  niezrzeszonych i osób potrzebujących, w szczególności niepełnosprawnych, oraz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego.
j.)  Promowanie działań na rzecz rodziny.
k.) Podejmowanie działań w celu wyrównania szans na rynku pracy kobiet,  mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
l.) Współpraca z pracownikami i studentami wyższych uczelni w zakresie działalności informacyjnej, szkoleniowej, badawczej.
ł.) Współpraca z władzami samorządowymi, sektorem pomocy społecznej oraz instytucjami zainteresowanymi rozwojem środowiska lokalnego.
m.) wszelka współpraca i  działalność związana  z  wolontariatem zgodnie z obowiązującymi przepisami.
n.) działania na rzecz kultury i dziedzictwa kulturowego Polski i ich promocji w kraju i  za granicą.
o.) działalność na rzecz sportu, promocji sportu w Polsce, w tym działania na  rzecz sportowego rozwoju dzieci i młodzieży.
p.) Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

 

Realizujemy projekty w całej Polsce na rzecz pormocji regionów i certyfikowaniu dostępności dla osób z dysfunkcjami. Zapraszamy samorządy terytorialne do współpracy.

image car tablet new messege

EMAIL agency@yourwebsite.com

PHONE (+987) 987 654 321

LOCATION 28 Jackson Blvd Ste 1020

Chicago IL 60604-2340

Information

All images are for demonstration purpose only. You will get the demo images with the QuickStart pack.

Also, all the demo images are collected from Unsplash. If you want to use those, you may need to provide necessary credits. Please visit Unsplash for details.